| kontakt
ul. Strzelców Bytomskich 3 44-120 Pyskowice
tel: 32 233 23 55  fax: 32 230 60 58
e-mail: sekretariat@ops.pyskowice.pl

Asystent rodziny

W Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach zatrudnionych jest dwóch asystentów rodziny.

Katarzyna Lisiecka-Mitula: asystent rodziny

email: k.lisiecka-mitula@ops.pyskowice.pl

kom. 507 942 348

Piotr Trautman: asystent rodziny

email: p.trautman@ops.pyskowice.pl

kom. 507 942 337

Do zadań asystenta należy praca z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. Ponadto do zadań asystenta rodziny należy opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny oraz w konsultacji z pracownikiem socjalnym oraz takiego, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej. Asystent rodziny udziela pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, prowadzeniu gospodarstwa domowego, rozwiązywaniu problemów socjalnych, a także psychologicznych. Asystentowi rodziny podlegają także osoby, które mają problemy wychowawcze z dziećmi oraz w podnoszeniu własnych kwalifikacji zawodowych. Motywuje on do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców w celu kształtowania prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych. Asystent rodziny udziela także wsparcia dzieciom w kwestiach psychoedukacji, podejmuje działania interwencyjne i zaradcze w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin. Współpracuje także z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, z właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi w działaniach na rzecz dziecka i rodzin.