| kontakt
ul. Strzelców Bytomskich 3 44-120 Pyskowice
tel: 32 233 23 55  fax: 32 230 60 58
e-mail: sekretariat@ops.pyskowice.pl

Dobry start- 300zł dla ucznia

Świadczenie dobry start w wysokości 300 zł raz w roku (jednorazowo) przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia, świadczenie dobry start przysługuje:

 • rodzicom,

 • opiekunom faktycznym,

 • opiekunom prawnym,

 • rodzinom zastępczym,

 • osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,

 • dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych,

 • dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,

 • osobom uczącym się.

Ważne:

Świadczenie dobry start przysługuje także osobie uczącej się (pojęcie to nie występuje w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci), którą jest:

 • pełnoletnia osoba ucząca się w szkole, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz

 • osoba usamodzielniana, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 140).

Zgodnie z § 4 ust. 2 – 3 rozporządzenia, świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

 • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

 • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

 • ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

 • ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Ważne:

Świadczenie dobry start wynosi 300 zł jednorazowo na dziecko i jest co do zasady niepodzielne, jednak, podobnie jak w przypadku świadczenia wychowawczego, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start (czyli 150 zł) – § 5 ust. 2 rozporządzenia.

Kiedy świadczenie dobry start nie przysługuje?

Zgodnie z § 6 pkt 2 rozporządzenia, świadczenie dobry start nie przysługuje:

 • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,

 • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Uwaga:

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne („tzw. zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Wniosek o świadczenie dobry start

Zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia, ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego, rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny domy dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo osoby uczącej się.

Zgodnie z § 10 ust. 2 rozporządzenia, wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie dobry start, a w przypadku ubiegania się o świadczenie dobry start na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej albo ubiegania się o świadczenie dobry start przez osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnianą w rozumieniu ustawy – w powiatowym

centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce odpowiednio zamieszkania osoby ubiegającej się albo siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Oznacza to, że w gminnym organie właściwym według miejsca zamieszkania wnioski o świadczenie dobry start składają:

 • rodzice,

 • opiekunowie prawni,

 • opiekunowie faktyczni dziecka,

 • osoby uczące się (z wyłączeniem osób usamodzielnianych, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – art. 140 tej ustawy).

Z kolei w powiatowym centrum pomocy rodzinie według miejsca odpowiednio zamieszkania wnioskodawcy lub siedziby placówki wnioski o świadczenie dobry start składają:

 • rodziny zastępcze,

 • osoby prowadzące rodzinne domy dziecka,

 • dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych,

 • dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,

 • osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Uwaga:

Zgodnie z § 10 ust. 5 rozporządzenia, przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji.

Wydania decyzji administracyjnej wymaga natomiast odmowa przyznania świadczenia dobry start oraz rozstrzygnięcia w sprawach nienależnie pobranego świadczenia dobry start.

Ważne:

Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości późniejszego odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start.

Zgodnie z § 28 ust. 1 i 2 rozporządzenia, wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku. Wnioski złożone do 31 sierpnia, gwarantują wypłatę do końca września.

Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

Druki wniosków będą dostępne w następujących punktach:

 • Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Strzelców Bytomskich 3;
 • Urząd Miejski- Biuro podawcze (pok. nr 107);
 • Miejska Biblioteka Publiczna – Filia Nr 1 w Pyskowicach, ul. Traugutta 53.

 

Wnioski można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej:

 • pokój nr 616.

 • pokój nr 601

Godziny przyjmowania wniosków:

 • poniedziałek, wtorek, środa: od 8:00 do 14.30

 • czwartek: od 8:00 do 17:00

 • piątek: od 8:00 do 12:30

Ponadto wnioski będą przyjmowane w następujące soboty:

 • 25.08.2018r. w godzinach 8:00-13.00

 • 22.09.2018r. w godzinach 8:00-13.00

Wnioski można składać od 1 sierpnia w dodatkowych punktach:

 • Urząd Miejski- Biuro podawcze (pok. nr 107) w godzinach urzędowania. Wnioski proszę pozostawić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dobry Start”;

 • Miejska Biblioteka Publiczna – Filia Nr 1 w Pyskowicach, ul. Traugutta 53 w godzinach urzędowania. Wnioski proszę pozostawić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dobry Start”.

Ponadto wnioski można składać w wersji elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego:

 • utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny:

  (Emp@tia: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0)

 • udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną