| kontakt
ul. Strzelców Bytomskich 3 44-120 Pyskowice
tel: 32 233 23 55  fax: 32 230 60 58
e-mail: sekretariat@ops.pyskowice.pl

Karta Dużej Rodziny

 

KARTA DUŻEJ RODZINY

  • Od dnia 01.01.2019 r. o Kartę Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci i nie byli pozbawieni bądź ograniczeni w sprawowaniu władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej (prawo do posiadania karty wyłącznie dla rodziców).

    Karta jest dostępna w wersji tradycyjnej oraz elektronicznej (w formie aplikacji na smartfon) i jest wydawana bezpłatnie, jeśli wniosek jest składany na obie wersje kart jednocześnie. Do wniesienia opłaty zobowiązane są osoby składające wnioski o przyznanie jednej wersji kart, w przypadku domawiania w późniejszym terminie karty drugiego rodzaju odrębnym wnioskiem.

W celu potwierdzenia uprawnień rodziców, wymagane jest podanie do wniosku danych osobowych co najmniej trojga dzieci, tj.: imion, nazwisk, numerów PESEL, dat urodzenia, miejsc zamieszkania.

  • Dnia 31.12.2019 r. mija termin nieodpłatnego uzyskania wersji elektronicznej

    Karty Dużej Rodziny dla posiadaczy kart plastikowych, otrzymanych przed 1.01.2018 r.

  • Od dnia 01.01.2020 r. uzyskanie dodatkowej wersji Karty, będzie możliwe po wniesieniu opłaty w kwocie 9,21 zł za każdą kartę.

Kosztów nie ponoszą osoby wnioskujące o wydanie kart dużej rodziny dla osób, które już były posiadaczami (tzw. przedłużenie terminu ważności karty).

  • Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (w przypadku zagubienia) wynosi obecnie 9,56 zł za każdą osobę,

  • W przypadku ubiegania się o duplikat obu wersji (tradycyjnej i elektronicznej), ponoszona jest tylko jedna opłata.

Opłaty należy wnieść na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach:

77 1020 2528 0000 0502 0480 5166 odpowiednio z dopiskiem:

– „opłata za wydanie drugiego rodzaju Karty Dużej Rodziny w wersji (tradycyjnej lub elektronicznej) dla: (imię i nazwisko)” lub

– „opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w wersji (tradycyjnej i/lub elektronicznej) dla: (imię i nazwisko)”

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia z opłaty.

  • Wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, pok. 412 w godzinach pracy Ośrodka lub w formie elektronicznej, za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia.