| kontakt
ul. Strzelców Bytomskich 3 44-120 Pyskowice
tel: 32 233 23 55  fax: 32 230 60 58
e-mail: sekretariat@ops.pyskowice.pl

Pomoc żywnościowa

Informujemy, że Rzymskokatolicka Parafia p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pyskowicach, realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym- PODPROGRAM 2019.

Czas realizacji: wrzesień 2019 r. – czerwiec 2020 r.

Żywność dystrybuowana jest nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej oraz z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy ( do 200%).
Kryteria dochodowe:

  • 1402 zł – osoba samotna
  • 1056 zł – dochód na jednego członka w rodzinie

Kwalifikowanie osób i rodzin do uczestnictwa w PO PŻ Podprogram 2019 odbywa się poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach, które wydaje osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.

Film ww. sprawie znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, poniżej link:

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja

 

Informacje CARITAS POLSKA:

Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.: 1406 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,1056 zł w przypadku osoby w rodzinie.


Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:

ośrodki pomocy społecznej,

organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).


Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z PO PŻ.

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te mogą być realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.

Informacje Caritas Polska ws. RODO:

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ , ul. Wita Stwosza 20, 40-042 KATOWICE

jest administratorem i przetwarza dane osobowe osób korzystających z pomocy określonej w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Wszelkie dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać u Inspektora Ochrony Danych Tel. 32 251 67 22

  1. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 („Program”)oraz zawartymi w związku z tym umowami.

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

1) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r.,), ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2017, poz. 1769 z późn. zm.) oraz innych aktów prawnych mających zastosowanie do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020;

2) wykonywaniu umów dotyczących realizacji zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020;

3) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 2, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
2) inne podmioty, na podstawie stosownych umów lub przepisów prawa, w tym podmioty uprawnione do kontroli prawidłowości realizacji „Programu”.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Caritas Archidiecezji Katowickiej danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.