| kontakt
ul. Strzelców Bytomskich 3 44-120 Pyskowice
tel: 32 233 23 55  fax: 32 230 60 58
e-mail: sekretariat@ops.pyskowice.pl

Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne – są formą aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych. Organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Kto może być skierowany do wykonywania prac społecznie użytecznych?

Skierowaną do wykonywania prac społecznie użytecznych może być osoba bezrobotna, bez prawa do zasiłku, która korzysta ze świadczeń pomocy społecznej.

Dodatkowo do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być kierowane osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, pod warunkiem, że do uczestnictwa w tych formach aktywizacji zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Prace społecznie użyteczne wykonywane są w miejscu zamieszkania lub pobytu bezrobotnego w wymiarze do 10 godzin tygodniowo (maksymalnie 40 godzin w miesiącu).

Przykładowy wykaz stanowisk, na których mogą być wykonywane prace społecznie użyteczne.

 • pomoc kuchenna,
 • sprzątaczka,
 • pracownik gospodarczy/pracownik porządkowy,
 • konserwator,
 • pracownik ogrodowy.

Uprawnienia osoby skierowanej do prac społecznie użytecznych:

 1. Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje status osoby bezrobotnej w trakcie wykonywania tych prac.
 2. Osoby skierowane do prac społecznie użytecznych na rzecz społeczności lokalnej (w wymiarze maksymalnie do 10 godzin tygodniowo) otrzymują świadczenie pieniężne w wysokości ustalonej przez gminę – aktualna wartość świadczenia za 1 godzinę prac społecznie użytecznych wykonywanych w okresie od dnia 1 czerwca 2013r. do dnia 31 maja 2014r. wynosi 8,10zł.
 3. Świadczenie za wykonywanie prac społecznie użytecznych nie przysługuje za okres nie wykonywania pracy społecznie użytecznej, w tym także za okres nieobecności udokumentowanej. Wypłata świadczenia dotyczy jedynie faktycznych godzin wykonywania przydzielonych prac.
 4. Świadczenie pieniężne osobom wykonującym prace społecznie użyteczne wypłacane jest w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach (Strzelców Bytomskich 3) lub na wskazany nr konta bankowego, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym realizowane były prace społecznie użyteczne.
 5. Harmonogram wykonywania prac społecznie użytecznych uzgadniany jest indywidualnie z poszczególnymi pracodawcami.
 6. Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym (z tytułu posiadania statusu osoby bezrobotnej) oraz ubezpieczeniem wypadkowym.