| kontakt
ul. Strzelców Bytomskich 3 44-120 Pyskowice
tel: 32 233 23 55  fax: 32 230 60 58
e-mail: sekretariat@ops.pyskowice.pl

Zasady udzielania pomocy społecznej

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne możliwości i uprawnienia. Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do świadczeń pieniężnych mają:

 • Osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza kwoty 701,00 zł.
 • Osoby w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł.

Dla osób posiadających gospodarstwa rolne – przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł.

Poza kryterium dochodowym warunkiem jaki osoba lub rodzina, która chce korzystać z pomocy społecznej, musi spełnić, jest udokumentowanie okoliczności uzasadniających konieczność objęcia wsparciem. Należą do nich:

 • Sieroctwo
 • Bezdomność
 • Bezrobocie
 • Niepełnosprawność
 • Długotrwała lub ciężka choroba
 • Przemoc w rodzinie
 • Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi
 • Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • Trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy
 • Alkoholizm lub narkomania
  Zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowej
 • Klęska żywiołowa lub ekologiczna

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/ w okoliczności.

Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje następujące formy pomocy:

 • praca socjalna,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • pomoc finansową,
 • pomoc usługową (osoby, które powodu wieku lub stanu zdrowia mają trudności z samodzielnym prowadzeniem gospodarstwa domowego mogą otrzymać pomoc w formie usług opiekuńczych, świadczonych w miejscu zamieszkania. Pomoc ta jest płatna w zależności od wysokości dochodu osoby lub rodziny).
Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Warunkiem przyznania pomocy jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny starającej się o pomoc.