| kontakt
ul. Strzelców Bytomskich 3 44-120 Pyskowice
tel: 32 233 23 55  fax: 32 230 60 58
e-mail: sekretariat@ops.pyskowice.pl

Projekt pt.: “System usług społecznych dla mieszkańców Pyskowic”

logotypy

 

Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji projektu pn. „System usług społecznych dla mieszkańców Pyskowic”, który będzie realizowany od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. Głównym założeniem ww. projektu jest wsparcie osób niepełnosprawnych z terenu naszego miasta w formie przyznania asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON).

W projekcie zatrudnionych jest czterech AOON wymiarze 1/2 etatu oraz jeden dyspozytor, który jest odpowiedzialny za koordynację pracy AOON oraz kontakt z osobami niepełnosprawnymi.
Pomoc w formie usług asystenckich skierowana jest przede wszystkim do osób posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności bądź Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Osoby zainteresowane muszą mieć orzeczony umiarkowany bądź znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku orzeczenia ZUS 
orzeczenie o całkowitej bądź częściowej niezdolności do pracy, natomiast w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności oraz orzeczenie wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. W przypadku dzieci wsparciem AOON mogą zostać objęte dzieci w wieku przedszkolnym lub szkolnym.

W ramach projektu przewiduje się objęcie wsparciem AOON 25 osób niepełnosprawnych z terenu naszego miasta – każda osoba będzie mogła skorzystać z minimum 100h usług asystenckich w całym okresie trwania projektu. W związku z tym każda osoba niepełnosprawna będzie mogła skorzystać średnio z 8h miesięcznie usług asystenckich, jednak nie więcej niż 8h w ciągu dnia.

Pomoc w formie usług asystenckich jest nieodpłatna.

Przez usługi asystenckie realizowane w ramach projektu „System usług społecznych dla mieszkańców Pyskowic” – należy rozumieć usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej obejmującą wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania:

  • społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, tłumaczenie na język migowy),

  • zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach),

  • edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki).

Wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w formie usług asystenckich proszę o kontakt osobisty z dyspozytorem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyskowicach (pok. 511) lub telefonicznie 32 233 23 55.

Projekt “System usług społecznych dla mieszkańców Pyskowic” jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne.

Całkowita wartość projektu wynosi 232 750,00 zł, zaś kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego to 216 457,50 zł. Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. – 30.09.2020 r.

plakat_sus_2

Pliki do pobrania