| kontakt
ul. Strzelców Bytomskich 3 44-120 Pyskowice
tel: 32 233 23 55  fax: 32 230 60 58
e-mail: sekretariat@ops.pyskowice.pl

Przemoc w rodzinie

W świetle przepisu art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jako przemoc w rodzinie należy rozumieć:

„jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny [*], w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

* Ustawa jako członka rodziny definiuje “osobę najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). Może nią być małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu a także inną osobę wspólnie zamieszkującą lub gospodarującą”.
Przemoc w rodzinie można także rozumieć jako zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające jego prawa i dobra osobiste i powodujące u niego cierpienie i szkody.
Osobę, która dopuszcza się stosowania przemocy w rodzinie nazywamy sprawcą, a osobę, wobec której przemoc ta jest kierowana, nazywamy ofiarą.

Cechami charakterystycznymi przemocy w rodzinie jest to, że:

  • Przemoc ta jest intencjonalna – czyli jest zamierzonym działaniem sprawcy, które ma na calu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
  • Siły pomiędzy sprawcą i ofiarą są nierównomierne – w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą = sprawca jest silniejszy, a ofiara jest słabsza. Nie chodzi tutaj tylko o przewagę fizyczną, ale również ekonomiczną czy intelektualną.
  • Sprawca narusza prawa i dobra osobiste ofiary – sprawca wykorzystuje przewagę siły i narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).
  • Przemoc powoduje cierpienie i ból – sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

Przemoc w rodzinie przybiera różne formy:

  • Przemoc fizyczna – sprawca popycha ofiarę, obezwładnia ją, wykręca jej ręce, szarpie za włosy, kopie, dusi, bije otwartą ręką, pięścią lub jakimiś przedmiotami, rzuca nimi w ofiarę, przypala papierosem, parzy wrzątkiem, polewa substancjami żrącymi, używa wobec niej różnych rodzajów broni, itp. Przemocą fizyczną może być również porzucanie ofiary w niebezpiecznej okolicy czy nieudzielenie koniecznej pomocy.
  • Przemoc psychiczna – sprawca wyśmiewa poglądy ofiary lub narzuca jej własne, wytyka pochodzenie czy poziom wykształcenia, karze ofiarę przez odmowę uczuć, szacunku czy zainteresowania, stale ją krytykuje, wmawia chorobę psychiczną, izoluje społecznie, ograniczając jej kontakty z innymi osobami, kontroluje, przeglądając telefon, torebkę, rzeczy osobiste, domaga się posłuszeństwa, ogranicza sen i pożywienie, degraduje werbalnie, czyli wyzywa, poniża, upokarza, zawstydza, stosuje groźby i szantaż emocjonalny, itp.
  • Przemoc seksualna – zmuszanie ofiary do współżycia lub do innych czynności seksualnych.
  • Przemoc ekonomiczna – sprawca odbiera ofierze zarobione przez nią pieniądze, uniemożliwia podjęcie przez nią pracy zarobkowej, racjonuje środki finansowe i szczegółowo rozlicza
    z wydatków, nie zaspakaja podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp.

JEŚLI JESTEŚ OFIARĄ PRZEMOCY – PAMIĘTAJ:
NIC NIE USPRAWIEDLIWIA AKTÓW PRZEMOCY!!!
NIE MOŻESZ W ŻADEN SPOSÓB ZASŁUŻYĆ SOBIE NA PRZEMOC!!!
JEŚLI JESTEŚ SPRAWCĄ PRZEMOCY – PAMIĘTAJ:
ZA PRZEMOC ODPOWIEDZIALNA JEST OSOBA, KTÓRA JĄ STOSUJE!!!
ZACHOWANIE POKRZYWDZONEGO NIE USPRAWIEDLIWIA PRZEMOCY!!!
STOSOWANIE PRZEMOCY WOBEC BLISKICH OSÓB JEST ŚCIGANE Z URZĘDU!!!

Zawsze możesz się zmienić – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach realizowany jest program edukacyjno-korekcyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.

Naucz się jak okazywać negatywne emocje i przestań krzywdzić swoich najbliższych.

JEŚLI JESTEŚ ŚWIADKIEM PRZEMOCY:
ZAREAGUJ! NIE BĄDŹ OBOJĘTNY!

Powiadom służby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (np. Policję, placówki udzielające specjalistycznej pomocy) lub porozmawiaj z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie i przekonaj ją, że ma prawo szukać pomocy.