| kontakt
ul. Strzelców Bytomskich 3 44-120 Pyskowice
tel: 32 233 23 55  fax: 32 230 60 58
e-mail: sekretariat@ops.pyskowice.pl

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (na podstawie wyroku lub ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów okazała się bezskuteczna tzn. jeśli komornik sądowy nie był w stanie wyegzekwować całości należnych alimentów (zaległych jak i bieżących) w okresie dwóch ostatnich miesięcy kalendarzowych.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego można otrzymać do wysokości zasądzonych alimentów, nie więcej niż 500 zł miesięcznie na każdą z uprawnionych osób, pod warunkiem, że dochód
w rodzinie nie przekracza progu dochodowego – 725 zł na osobę.

Wymagane dokumenty do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

 • wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (druki do pobrania w siedzibie Ośrodka)
 • oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (2016)
 • oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych– 2016 (np. alimenty, stypendia socjalne, dochód z gospodarstwa rolnego);
 • dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu oraz ich wysokość;
 • zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości alimentów wyegzekwowanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (2016), jeśli takie postępowanie było prowadzone;
 • oświadczenie o bezskuteczności egzekucji lub zaświadczenie od komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji (za ostatnie dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku)
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej, w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 lat
 • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, przez osobę uprawnioną odpis takiego orzeczenia;
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeśli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
 • inne dokumenty mające wpływ na ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w zależności od indywidualnej sytuacji osoby ubiegającej się o przyznanie świadczeń
 • WNIOSKODAWCA SKŁADA WNIOSEK OSOBIŚCIE PO OKAZANIU DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ (NP.: DOWÓD OSOBISTY)

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U z 2015 r. poz. 2229)