| kontakt
ul. Strzelców Bytomskich 3 44-120 Pyskowice
tel: 32 233 23 55  fax: 32 230 60 58
e-mail: sekretariat@ops.pyskowice.pl

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

  • matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia;
  • od 1 stycznia 2017 r. w wysokości 1 406,00 zł miesięcznie.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (druki do pobrania w siedzibie Ośrodka)
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenia równoważne np.: wydane przez lekarza orzecznika ZUS);
  • oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń.
  • WNIOSKODAWCA SKŁADA WNIOSEK OSOBIŚCIE PO OKAZANIU DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ (NP.: DOWÓD OSOBISTY)