• Layout
    • Czcionka

Fundusze EuropejskieBIP

Aktualności

Piecza zastępcza
Świadczenia rodzinne i opiekuńcze
Pomoc osobom z niepełnosprawnościami oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego stopnia gminnego nie posiadającą osobowości prawnej. Jednostka jest finansowana z budżetu miasta Pyskowice. Status prawny Ośrodka reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507)

Back to top