| kontakt
ul. Strzelców Bytomskich 3 44-120 Pyskowice
tel: 32 233 23 55  fax: 32 230 60 58
e-mail: sekretariat@ops.pyskowice.pl

Nowa siedziba OPS-u!

Informuję, że z dniem 02.07.2018r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach zmienia siedzibę!

Nowa siedziba będzie się mieścić w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Strzelców Bytomskich 3 (wejście do OPS-u od ulicy Nowej).

2

Ochrona danych osobowych/RODO

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W świetle powyższego informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej: sekretariat@ops.pyskowice.pl

 1. Administrator na podstawie art. 37.7 RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) tj. Pana Adama Korzuch, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej: korzuch@infoic.pl.

 2. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania przedmiotowych czynności administracyjnych. Okres przechowywania dokumentacji jest wskazany w obowiązującym dla OPS Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt., za wyjątkiem sytuacji gdzie przepisy szczególne wydłużają ten okres.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: sekretiariat@ops.pyskowice.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej,  na adres: 44-120 Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 3.

Informujemy również, że:

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Zmiana numeru konta bankowego

OD 1 MARCA 2018R. ZMIANA KONTA BANKOWEGO NA

77 1020 2528 0000 0502 0480 5166

PKO BANK POLSKA SA

Terminy wydawania żywności

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach informuje, że żywność będzie wydawana w Punkcie Caritas przy ul. Oświęcimskiej 2 w następujących dniach:

22.02.2018 r.- godz. 12.00-15.00 (czwartek)
15.03.2018 r.- godz. 12.00-15.00  (czwartek)
19.04.2018 r.- godz. 12.00-15.00  (czwartek)
17.05.2018 r.- godz. 12.00-15.00  (czwartek)

21.06.2018 r.- godz. 12.00-15.00  (czwartek)

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy uzyskać skierowanie wydawane przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach.

Karta dużej rodziny

Informujemy, że od 16 czerwca 2014 r. można składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny, uprawniającej do korzystania z ulg i uprawnień wynikających z realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, tj. wychowujących co najmniej 3 dzieci.
Wnioski będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyskowicach, ul.  Strzelców Bytomskich 3 w godzinach urzędowania Ośrodka.
Przy składaniu wniosku należy pracownikowi okazać do wglądu oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

 • w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wnioski przyjmuje Pani Ewa Nowicka (pok. nr 2).

Świadomy Senior

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach zorganizował spotkania informacyjne dla seniorów na temat:
„Zakres i formy pomocy dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych”
Podczas spotkania była możliwość uzyskania informacji na temat:

 • pomocy udzielanej w miejscu zamieszkania (usługi opiekuńcze, wolontariat),
 • pomocy udzielanej poza miejscem zamieszkania (zakłady opiekuńczo-lecznicze, domy pomocy społecznej),
 • przysługujących świadczeń (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy),
 • działań niezbędnych do orzeczenia stopnia niepełnosprawności, uzyskania renty czy emerytury,
 • pomocy finansowanej przez PFRON (usuwanie barier architektonicznych, dofinansowanie do sprzętu ortopedycznego, turnusy rehabilitacyjne).
 • innej pomocy, zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej.

Na spotkaniach było można również uzyskać niezbędne druki.

Informacji udzielali pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach.

Spotkania odbyły się:

 • W dniu 07.04.2014r. w NZOZ Centrum Usług Medycznych AA “REMEDIUM” Awramienko Sp. J., Pyskowice ul. Paderewskiego 11
 • W dniu 07.04.2014r. w NZOZ Przychodnia Wielospecjalistyczna Nr 1,
  Pyskowice, ul. Wojska Polskiego 10
 • W dniu 10.04.2014r. w NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Lekarska Spółka Partnerska
  K. Kaźmierczyk I B. Miarczyńska-Kunert, Pyskowice, ul. Sikorskiego 83

Serdecznie dziękujemy ww. Placówkom za współpracę!!!