| kontakt
ul. Strzelców Bytomskich 3 44-120 Pyskowice
tel: 32 233 23 55  fax: 32 230 60 58
e-mail: sekretariat@ops.pyskowice.pl

Zespół Interdyscyplinarny

W czerwcu 2011 roku Zarządzeniem Burmistrza Miasta Pyskowice powołano Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który działa na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

W skład Zespołu wchodzą specjaliści z różnych dziedzin, mający doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną. Członkami Zespołu są przedstawiciele:

 • Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Komisariatu Policji,
 • Placówek Oświatowych,
 • Placówek Ochrony Zdrowia,
 • Kuratorskiej Służby Sądowej,
 • Organizacji pozarządowej.

Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań ww. podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
  w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Praca z konkretną rodziną dotkniętą problemem przemocy jest prowadzona przez grupę roboczą, w skład której wchodzą przedstawiciele instytucji reprezentowanych w Zespole Interdyscyplinarnym. Wszelkie prowadzone przez grupę działania są częścią procedury „Niebieskie Karty”.